อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บมูลฝอยกำหนดไว้ดังนี้
 
         1. เก็บขยะมูลฝอยทั่วไปประจำเดือน
               
1.1 วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าธรรมเนียมเดือนละ 20 บาท
            1.2 วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าธรรมเนียมเดือนละ 2,000 บาท
            1.3 วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร คิดเพิ่มทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 2,000 บาท
        2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
             2.1 ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าธรรมเนียมครั้งละ 150 บาท
             2.2 ครั้งหนึ่งๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร คิดเพิ่มอีก ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 150 บาท